REGULAMIN

SERWISU INTERNETOWEGO WWW.SLAJDOWNIA.PL

§1. Regulamin – Definicje

Regulamin. Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:

CHECK-BOX – przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można zaznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

KLIENT – oznacza Kupującego oraz podmiot który założył Konto w Serwisie

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierającą z Wykonawcą umowę o dzieło bądź umowę sprzedaży

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)

PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą, którego wykonanie jest przedmiotem umowy o dzieło zawieranej pomiędzy Kupującym a Wykonawcą albo rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Wykonawcą

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Wykonawcę z Kupującymi umowy, w szczególności określający warunki wykonywania dzieł i sprzedaży towarów przez Wykonawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Wykonawcę

REKLAMACJA DOTYCZĄCA PRODUKTU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że produkt jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej z Wykonawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany produktu na nowy

REKLAMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA KONTA – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem Konta w Serwisie

SERWIS – oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową https://www.slajdownia.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania z Wykonawcą umów na odległość

WYKONAWCA – oznacza właściciela Serwisu internetowego https://www.slajdownia.plMariusza Kaźmierskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ARTEDEN Lucyna Kaźmierska z siedzibą pod adresem: Dachowa, ul. Rumiankowa 5 (kod pocztowy: 62-023 Gądki), posługującego się numerem NIP 7821086940, numerem REGON 630416922, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki . Wykonawca jest podatnikiem zwolnionym od podatku VAT

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej https://www.slajdownia.pl

§2. Regulamin – Postanowienia ogólne

 1. Głównym przedmiotem działalności Serwisu https://www.slajdownia.pl jest odpłatne wykonywanie oraz dostarczanie usługi polegającej na digitalizacji dostarczonych materiałów z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Wykonawca/Usługodawca są następujące:

 1. minimalna rozdzielczość ekranu : brak ograniczeń,

 2. połączenie z siecią internet,

 3. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,

 4. włączona obsługa JavaScript oraz cookies,

 5. czynna skrzynka poczty elektronicznej.

 1. Klientami Serwisu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.

 2. Wykonawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu

 3. Wszystkie ceny usług zamieszczone na stronie internetowej https://www.slajdownia.pl podawane są w złotych polskich.

 4. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

 5. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 6. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 7. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 8. Umowy o dzieło zawarte przez Wykonawcę za pośrednictwem Serwisu https://www.slajdownia.pl z Kupującymi będącymi Konsumentami, dotyczą usług zlecanych według specyfikacji konsumenta, służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, dlatego zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupującym będącym Konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od takich umów bez podania przyczyny oraz do zwrotu wykonanych na podstawie tych umów produktów.

§3. Regulamin – Przyjmowanie i realizacja usługi

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected]  7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 2. Przed zleceniem skanowania klient kontaktuje się z usługodawcą celem ustalenia specyfikacji zlecenie oraz ceny.

 3. Materiał do archiwizacji zostaje dostarczony do siedziby firmy (osobiście, pocztą bądź kurierem). Jednocześnie klient wpłaca równowartość wyceny zlecenia i wcześniej uzgodnionych kosztów wysyłki. Pieniądze można wpłacać w siedzibie firmy lub na konto bankowe ING Bank Śląski 45 1050 1520 1000 0090 7886 7307. Nie są przyjmowane wpłaty kartą bankową ani czekiem. Na życzenie klienta udostępniony zostanie numer konta walutowego.

 4. https://www.slajdownia.pl przystępuje do realizacji zlecenia, które zazwyczaj trwa nie dłużej niż dwa tygodnie.

 5. Zeskanowane materiały odsyłane są do klienta na jego koszt i na wcześniej ustalonych warunkach. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich

 6. Każdy towar można również odebrać osobiście w punkcie handlowym w Poznaniu po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru.

 7. Jeśli klient nie odbierze materiałów lub nie zleci ich wysyłki i nie uiści wpłaty w ciągu miesiąca od wykonania zlecenia, zostanie naliczona opłata dodatkowa wysokości 50 zł za przechowywanie materiałów. Ponadto zostanie naliczone 50 zł za każdy kolejny miesiąc oczekiwania na odbiór.

 8. Dokładamy wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne usług umieszczonych na stronie były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości usługi.

 9. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie https://www.slajdownia.pl

§4. Regulamin – Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Serwisu internetowego https://www.slajdownia.pl jest Wykonawca.

 2. Dane osobowe Klientów chronione są przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), w szczególności poprzez przechowywanie ich na odpowiednich serwerach oraz stosowanie oprogramowania antywirusowego.

 3. Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne.

 4. Dane osobowe podane przez Klientów przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu umożliwiania Klientom realizacji umów.

 5. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 6. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej, odrębnej i świadomej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Serwis w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Serwisie.

 7. Strona internetowa https://www.slajdownia.pl posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym, funkcjonalnym i statystycznym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej https://www.slajdownia.pl do potrzeb oraz indywidualnych gustów Użytkownika Serwisu.

 8. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych, prosimy zgłaszać na adres mailowy [email protected] bądź telefonicznie pod numerem 509-400-327.

§5. Regulamin – Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z art. 1836Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy Wykonawcą a Klientem, Klient może złożyć do stałego mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu Wykonawcy. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Wykonawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego z Wykonawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Wykonawcy (Wykonawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych z Wykonawcą przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Serwisu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Wykonawcy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 6. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego Konta ze Serwisu internetowego.

 7. Promocje w Serwisie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 8. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez  dokonanie wydruku.

 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.