Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny. W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” przekazujemy informacje że:

Administrator danych

Administratorem danych jest BestComp Mariusz Kaźmierski z siedzibą w Dachowej, Rumiankowa 5, 62-023 Dachowa.

Cel przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu internetowego oraz w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu mi informacji o usługach oferowanych przez Administratora, promocjach i produktach, a na podstawie mojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na mój adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych ze mną.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do skorzystania z oferowanych produktów przez Administratora w ramach serwisu internetowego. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. będzie nią art. 6 ust. 1 b oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych towarów oraz badanie opinii. Jeżeli wyrażę zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na mój adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting serwisu internetowego, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym serwisu, podmioty świadczące usługi dostawy produktów, dostawcy towarów w niezbędnym zakresie do realizacji zamówień na produkty serwisu oraz upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, a także podmioty świadczące usługi płatności on-line – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Czas przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu. Odwołanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Prawa użytkownika

Mam prawo dostępu do moich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych i prawo przenoszenia moich danych. Przysługuje mi wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Przysługują mi dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza moje dane osobowe:

  • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów sprzeciw mogę zgłosić z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją;
  • na potrzeby marketingu sprzeciw mogę zgłosić w każdym przypadku.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Administrator